Financijski plan 2014. i projekcija 2014.-2016.

 

                  Obrazac FIN. PL.-DV
PLAN RASHODA I IZDATAKA 2014.-2016.
                       
Korisnik proračuna-DV:KOLIBRI                    
Kontak osoba:KATA RIMAC                    
Tel: 01/2984-097                    
                    u kunama
Br. ek. klas. Naziv računa rashoda/izdataka PRIJEDLOG PLANA ZA 2014.                                ( kol.  4+5+6+7+8+9+10) Opći prihodi i primici Vlastiti prihodi Prihodi za posebne namjene Pomoći Donacije Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja Namjenski primici od zaduživanja PROJEKCIJA PLANA ZA 2015. PROJEKCIJA PLANA ZA 2016.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program 1001 . REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA 11.827.327,00 11.708.513,00 118.814,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.094.624,59 12.396.990,20
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA 11.817.327,00 11.708.513,00 108.814,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.084.398,59 12.386.508,55
31 Rashodi za zaposlene 9.009.167,00 8.955.950,00 53.217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.212.774,17 9.443.093,53
3111 Plaće za redovan rad 7.553.945,00 7.507.750,00 46.195,00              
3121 Ostali rashodi za zaposlene 300.000,00 300.000,00 0,00              
3132 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje 1.026.019,00 1.019.783,00 6.236,00              
3133 Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 129.203,00 128.417,00 786,00              
32 Materijalni rashodi 2.805.207,00 2.749.610,00 55.597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.868.604,68 2.940.319,80
3211 Službena putovanja 3.900,00 1.900,00 2.000,00              
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 294.680,00 294.680,00 0,00              
3213 Stručno usavršavanje djelatnika 7.100,00 6.000,00 1.100,00              
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 191.000,00 179.000,00 12.000,00              
3222 Materijal i sirovine 1.171.170,00 1.171.170,00 0,00              
3223 Energija 628.700,00 628.700,00 0,00              
3224 Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje 23.197,00 17.000,00 6.197,00              
3225 Sitni invetar i autogume 73.977,00 64.977,00 9.000,00              
3227 Službena radna odjeća i obuća 20.752,00 15.752,00 5.000,00              
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 35.100,00 35.000,00 100,00              
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 78.200,00 78.200,00 0,00              
3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.000,00 0,00 1.000,00              
3234 Komunalne usluge 135.000,00 135.000,00 0,00              
3235 Zakupnine i najamnine 18.136,00 18.136,00 0,00              
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 17.800,00 17.800,00 0,00              
3237 Intelektualne usluge 6.000,00 0,00 6.000,00              
3238 Računalne usluge 14.300,00 11.300,00 3.000,00              
3239 Ostale usluge 13.100,00 7.500,00 5.600,00              
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 0,00 0,00              
3291 Naknade za rad predstavničkih tijela i izvršnih tijela i sl. 26.500,00 26.500,00 0,00              
3292 Premije osiguranja 16.695,00 16.695,00 0,00              
3293 Reprezentacija 100,00 0,00 100,00              
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 28.800,00 24.300,00 4.500,00              
34 Financijski rashodi 2.953,00 2.953,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.019,74 3.095,23
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.953,00 2.953,00 0,00              
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3631 Tekuće pomoći unutar opće države 0,00                  
Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.226,00 10.481,65
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.226,00 10.481,65
4221 Uredska oprema i namještaj 5.000,00   5.000,00              
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 5.000,00   5.000,00              
Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Ostali rashodi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3811 Tekuće donacije u novcu 0,00                  
SVEUKUPNO   : 11.827.327,00 11.708.513,00 118.814,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.094.624,59 12.396.990,20
                       
        M.P.       Ravnatelj:
U Zagrebu, __________________________________2013.                    
                       
                ___________________________________________
                       

Ispiši stranicu